คลี่สุนทร อ. (2014). การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 21–31. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20037