มาลัยวงศ์ ค. (2014). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 1–20. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20034