สุริยะกันธร ป., นาคประสม น., & อัศวราชันย์ ฤ. (2014). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง. Life Sciences and Environment Journal, 14(2), 44–52. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17422