โพธิ์ศรี เ. (2014). บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, 14(2). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17414