เชี่ยวชาญวิทย์ ด. (2014). การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีธรรมชาติ. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 111–115. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17402