เอกวิริยะกิจ ส. (2014). การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมี. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 102–110. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17401