ตั้งตระการพงษ์ น. (2014). สุนัขบางแก้ว. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 88–93. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17398