ฉิมภู่ ด. (2014). ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), 82–87. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17397