ก่องตาวงษ์ ว. (2014). หัววัดสนามแม่เหล็ก. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 53–66. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17374