จันทร์อรุณ ก. (2014). การอบแห้งและการถนอมอาหาร. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 41–52. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17373