จันทร์อรุณ ก. (2014). การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 133–140. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17371