แม้นมณี ส. (2014). การเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 35–40. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17370