ธรรมพงษา ส. (2014). คณิตศาสตร์นานาชาติที่สเปนและโปแลนด์. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 33–34. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17369