วิจารณกุล อ. (2014). ผลกระทบของการจำกัดน้ำทิ้งชุมชนเทศบาลเมืองพิษณุโลกและชุมชนชาวแพต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 117–124. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17367