ก่องตาวงษ์ ว. (2014). ของเก่าหรือของเก่าๆ. Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), 100–110. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17363