กาญจนประเสริฐ น. (2014). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน. Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), 1–6. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17356