ศรีโสภา อ., & พรมศิลา ว. (2014). หนึ่งประสบการณ์.กว่าจะเป็นนักเรียนนอก. Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 96–99. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17180