คุ้มนก ช. (2014). ยีสต์. จุลินทรีย์อุตสาหกรรม. Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 84–90. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17177