จันทร์อรุณ ก. (2014). กระบวนการผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 67–72. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17161