บ่อคำ ร. (2014). สำรวจรูปสามเหลี่ยมปาสกาล. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 49–53. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17157