สังขวดี ก. (2014). เทคนิคการพัฒนาบทเรียนตามแนว. Life Sciences and Environment Journal, 9(1-2), 51–57. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17152