ภู่พัฒน์วิบูลย์ ส. (2014). น้ำมันจาก “ สบู่ดำ ” ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน เพื่อสู้วิกฤติน้ำมันแพง. Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), 1–3. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17136