โพธิ์ศรี เ. (2014). เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น). Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 62–73. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17129