มาตรมูล ไ. (2014). เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงการเต้นของหัวใจ. Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), 68–73. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17128