คำเตจา ส. (2014). แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก. Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), 54–56. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17121