บุญยะรัตน์ ฤ. (2014). หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก., หอเอนปิซา. Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 31–34. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17114