อินทร์ทอง ภ. (2014). ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน์ (Social Network). Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), 70–77. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17075