พร้าโมต อ. (2014). รู้จักเกม (About of game). Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), 63–69. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17074