เสมาขันธ์ ช. (2014). รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D). Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 97–104. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17066