ศรีรัตนประสิทธิ์ น. (2014). ปัญหาโลกร้อน กับ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์. Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), 42–51. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17065