ปารีศรี ร. (2014). เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 88–96. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17064