พุทธาภิบาล ป. (2014). โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับความเสี่ยงต่อพิบัติภัยแผ่นดินไหว. Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), 31–41. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17063