อยู่มี พ. (2014). การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1. Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), 20–25. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17058