น้อยโขง ว., สังโยคะ ส., & แสงสุข จ. (2014). วามหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก A study on species diversity of fishes and helminthic infection of the fishes in Kaew-noi Bam-rungdan dam, Phitsanulok province. Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), 10–19. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17052