ศรีธาวิรัตน์ ธ. (2014). การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 34–45. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17050