ทองรอด ว., ลิ้มสุวรรณ ท., & ฉัตราภรณ์ ส. (2014). ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัดนครสวรรค์. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 22–33. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17049