ฉิมจารย์ อ. (2014). “คาร์บอนเครดิต” ธุรกิจขายมลพิษ. Life Sciences and Environment Journal, 12(1), 103–110. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17045