สุภาวงศ์ ส., & วชิระวงศกร ป. (2014). คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 12(1), 72–85. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17043