หินเธาว์ บ., วัฒนชัยยิ่งเจริญ เ., & เลิศสุวรรณไพศาล ป. (2014). ทางเลือกในการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. Life Sciences and Environment Journal, 12(2), 102–111. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17031