บ่อคำ ร. (2014). การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. Life Sciences and Environment Journal, 12(1), 35–41. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17028