บุตรเอก ก., แก้วเงา ส., & วชิระวงศกร ป. (2014). สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sciences and Environment Journal, 12(2), 74–90. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17025