นาคขุนทด ม. (2014). การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูในบัวสายเขตอบอุ่นและเขตร้อน. Life Sciences and Environment Journal, 12(2), 60–73. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17022