มากสาคร อ. (2014). ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. Life Sciences and Environment Journal, 14(1), 42–52. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16999