ศรประเสริฐ ร., นอแสงศรี ภ., & หัมพานนท์ อ. (2014). ผลของสารสกัดหยาบจากใบรางแดง (Ventilago denticulata Willd.) ต่อการเจริญของ Colletotrichum gloeosporioides และ Fusarium oxysporum. Life Sciences and Environment Journal, 13(1), 42–47. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16992