ปิ่นสกุล ส. (2014). การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. Life Sciences and Environment Journal, 13(1), 55–61. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16990