จองไพจิตรสกุล ร. (2014). ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณต้นอ่อนเอื้องผึ้งในสภาพปลอดเชื้อ. Life Sciences and Environment Journal, 14(1), 25–31. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16987