พริกบุญจันทร์ พ. (2014). การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มจากตะไคร้ผสมใบเตย. Life Sciences and Environment Journal, 13(1), 27–33. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16986