เพชรศรี ส., & จงจิตวิมล ธ. (2014). มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 14(1), 13–24. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16985