บุณยะรัตเวช อ. (2014). การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก สู่ความยั่งยืน. Life Sciences and Environment Journal, 14(1), 5–12. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16981