(1)
บดีรัฐ โ. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง. Life Sci. Environ. J. 2016, 16, 20-31.